Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a Kosztality Olga ev. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

1) Az Adatkezelő adatai

Cégnév: Kosztality Olga
Székhely: 1142 Budapest, Nagy Lajos kir. útja

Email: helloolgi@gmail.com
Nyilvántartási szám: 41123687
Adószám: 79613888-1-42

2) Az irányadó jogszabályok

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
  • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
  • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
  • évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
  • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);
  • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban:„Grt.”).

3) Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, és a hozzáférésre jogosultak köre

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

Az Adatkezelő online szolgáltatásnyújtási tevékenységével kapcsolatban kezeli az ügyfelek személyes adatait. Szolgáltatás igénybevétele esetén az adatkezelés kizárólagos célja a szolgáltatás teljesítése, illetve az ezzel kapcsolatos kötelezettségek (számlázás) teljesítése. Csak olyan személyes adatot kezelek, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelem.

Az e-mail címet, lakcímet kéretlen reklámlevelek küldésére nem használom.

Az adatokat nem továbbítom harmadik országba.

Az adatkezelés során nem történik automatikus döntéshozatal, sem profilalkotás.

A személyes adatokat arra jogosulatlan harmadik fél részére nem adom át, kivéve, ha törvény kötelez rá, valamint nem értékesítem.

Bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé tehetem az érintett felhasználó adatait. Az Adatkezelő, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

Online magánórák

a) kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: érdeklődés, jelentkezés, időpont-egyeztetés

Adattovábbítás: az Adatkezelő számára

Az adattovábbítás jogalapja: hozzájárulás

Adatfeldolgozó: Tárhelypark Kft., 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14. 2.em, info@tarhelypark.hu

Az adatok törlésének határideje: elutasítás esetén 30 nap; megállapodás esetén a lenti b.) pontban foglaltak szerint

Adatközlés hiányának esetleges következménye: szolgáltatás elvégzésének ellehetetlenülése

b.) szolgáltatás teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (e-mail cím, Skype/Zoom vagy egyéb telekommunikációs alkalmazás azonosító)

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, Skype/Zoom vagy egyéb telekommunikációs alkalmazás azonosító

Az adatkezelés célja: szerződés teljesítése

Adattovábbítás: az Adatkezelő számára

Az adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítése

Adatfeldolgozó: Tárhelypark Kft., 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14. 2.em, info@tarhelypark.hu

Az adatok törlésének határideje: szolgáltatás befejezését követő 30 nap (e-mail cím, Skype/Zoom vagy egyéb telekommunikációs alkalmazás azonosító)

Adatközlés hiányának esetleges következménye: szolgáltatás teljesítésének ellehetetlenülése

Facebook oldal

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás ráutaló magatartással

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy nincs ráhatása a Facebook Inc. által üzemeltetett, és az Adatkezelő által a https://www.facebook.com/ alatt létrehozott aloldal adatkezelésére, az oldalon keresztül küldött üzenetek tárolásán, törlésén kívül. Az érintettek adatainak kezeléséről a Facebook Inc. következő címen elérhető tájékoztatójában kaphatnak részletes tájékoztatást: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Amennyiben az érinett korlátozni vagy törölni szeretné a vele kapcsolatos adatokat, úgy ezen igényét kizárólag a Facebook Inc. tudja teljesíteni, így kérjük, hogy a szolgáltatóval lépjen kapcsolatba!

FONTOS TUDNIVALÓ: A Facebook oldal által működtetett sütik egy része akkor is települ a felhasználó gépére, ha az érintett nem rendelkezik Facebook-regisztrációval, de megnyit Facebook-oldalon található tartalmat (pl. keresőoldalak találati eredményeként).

Az adatközlés hiányának/megtiltásának esetleges következménye: Adatkezelő Facebook-oldalán megosztott tartalmak megismerésének ellehetetlenülése

Számlázás

Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre: név, lakcím

Az adatkezelés célja: törvényi kötelezettség teljesítése

Adatkezelés platformja: elektronikus

Adattovábbítás: Datakontir Bt. részére

Az adattovábbítás jogalapja: adatkezelő jogos érdeke

Adatfeldolgozó: Datakontir Bt. 1138 Budapest, Turbina u. 8., datakontir@upcmail.hu

Adatközlés hiányának esetleges következménye: nincs mód az adatszolgáltatás megtagadására törvényi kötelezés folytán

Adatfeldolgozók:

– Tárhelypark Kft., 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14. 2.em, info@tarhelypark.hu

– Datakontir Bt. 1138 Budapest, Turbina u. 8., datakontir@upcmail.hu

4.) Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.

5) A kezelt személyes adatokról való tájékozódás

Jogodban áll bármikor írásban, e-mailben tájékoztatást kérni a rólad tárolt személyes adatokról, illetve az adatkezelésről. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintem hitelesnek, ha azt a velem való addigi kommunikációra használt e-mail címről küldöd. Tájékoztatást kérhetsz a kezelt adatok típusára, az adatkezelés jogalapjára, céljára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adataidat. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekre a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül válaszolok. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

6) Adatok módosítása, törlése

Ha valamilyen adatod megváltozott, a helloolgi@gmail.com címre küldött e-mailben kérheted tőlem az adataid módosítását, amit indokolatlan késlekedés nélkül, de maximum 30 napon belül megteszek.

Bármikor jogodban áll személyes adataid kezelését indoklás nélkül megtagadni, azaz, kérheted az adataid törlését, amit indokolatlan késlekedés nélkül, de maximum 30 napon belül megteszek. A törvény által előírtaknak megfelelően ez nem vonatkozik a bankkivonatokon és számlákon szereplő adataidra, mivel ezek megőrzésére törvény kötelez engem, az adóévet követően még 8 évig. Azonban, ha kérted az adataid törlését, azokat másra nem használhatom.

Az általad megadott személyes adatokat nem ellenőrzöm. A megadott adatok helyességért és valódiságáért kizárólag az azokat megadó személy felel. E-mail címének megadásakor felelősséget vállalsz azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag te veszel igénybe szolgáltatást. Erre való tekintettel, egy megadott e-mail címmel történő minden kommunikációval összefüggő felelősség kizárólag azt a személyt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

7) A személyes adataiddal kapcsolatos jogaid, és jogérvényesítési lehetőségeid:

– tájékoztatáshoz való jog: jogod van tudni, hogy az adataidat ki, milyen célból, milyen jogalappal, meddig, hol tárolja, és kinek van hozzájuk hozzáférése, azaz, lényegében, hogy mi történik az adataiddal, miután megadod őket. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy tömör, átlátható és érthetően tájékoztatást nyújtson ezzel kapcsolatban.

– az adatokhoz való hozzáférés joga: jogod van hozzá, hogy megtudd, kezelek-e rólad adatokat, és ha igen, milyen adatokat, milyen célból, milyen jogalappal, meddig, hol tárolom, kinek van hozzájuk hozzáférése, történik-e velük kapcsolatban automatizált döntéshozatal, illetve profilozás. Amennyiben kérdésed van ezzel kapcsolatban, a helloolgi@gmail.com e-mail címen kérhetsz tájékoztatást.

– helyesbítés joga: jogod van az adataid módosítását kérni, pl. mert megváltoztak. Ezt szintén az helloolgi@gmail.com címre küldött e-mailben teheted meg.

– törlés joga: jogod van az általam kezelt adataid törlését kérni. Azaz, kérheted, hogy töröljem az e-mail címedet, vagy azt, hogy töröljem azt az e-mail, amelyikben megadtad a lakcímedet a számlázáshoz. Azt viszont nem kérheted, hogy töröljem azért a számlákat, mert rajta van a lakcímed, ugyanis a számlákat törvényi kötelezettségem megőrizni a törvény által előírt ideig. Tehát ha megtiltod, akkor az adatot nem használhatom olyasmire, amire a törvény nem kötelez, pl. nem küldhetek több e-mailt, ha nem szeretnéd.

e) az adatkezelés korlátozásához való jog: kérheted, hogy az adataidat bizonyos célokra vagy bizonyos ideig ne használjam, pl. mert pontatlanok és pontos adatokat szeretnél megadni.

f) adathordozáshoz való jog: jogod van ahhoz, hogy az adataidat elkérd széles körben ismert, géppel olvasható formátumban, hogy másik szolgáltatónak átadd őket

g) tiltakozás joga: jogod van megtiltani az adataid felhasználását (kivéve, ha olyan jogos okok indokolják, amelyek felülírják a törlési kérelmet, pl. a számlák megőrzésének törvényi előírása.

h) visszavonáshoz való jog: ha valamely adatodat a hozzájárásodon alapulva kezelem (pl. e-mail cím), jogod van ezt a hozzájárulást visszavonni

i) Automatizált döntéshozatal, profilozás: jogod van tiltakozni az ellen, hogy az adataidat veled kapcsolatos automatikus döntéshozatalra vagy profilozásra használják fel.

k) bírósághoz fordulás joga

8) Adatbiztonság

Mint Adatkezelő vállalom, hogy gondoskodom az adataid biztonságáról, megteszem a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítom azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a tárolt illetve kezelt adatok védettek legyenek; illetve arról, hogy megakadályozzam azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9) Panaszkezelés, kérdések

Amennyiben további kérdéseid, észrevételeid vannak az adatkezeléssel kapcsolatban, velem, mint Adatkezelővel e-mailben léphetsz kapcsolatba: helloolgi@gmail.com

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhatsz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5; telefon: 0613911400)

Érvényes: 2020. augusztus 26-tól visszavonásig