Horvát nyelvtan

A horvát ábécé

A horvát ábécé 30 betűből áll: 27 egyjegyű és 3 kétjegyű betűt tartalmaz. A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K..

A létige ragozása jelen időben (biti)

A horvát személyes névmások Mielőtt bármely igét ragozzuk, ismernünk kell a személyes névmásokat, melyek a következők. egyes szám ja – énti -teon/ona/ono – ő többes szám mi –..

A létige tagadása jelen időben

A biti ige tagadása a következőképpen alakul. Egyes szám ja nisamti nision/ona/ono nije Többes szám mi nismovi nisteoni/one/ona nisu Pl. Ja nisam inženjer. Ti nisi studentica. On nije..

Kérdezés létige segítségével

Eldöntendő kérdést többféleképpen is feltehetünk: Kérdezni úgy a legegyszerűbb, ha a kijelentő mondatunkat kérdő hangsúllyal alakítjuk kérdő mondattá. Pl. Igor je poštar? Marija je tajnica? Vi ste studenti?..

A főnevek neme

Hímnem, nőnem, semleges nem – muški rod, ženski rod, srednji rod A horvát nyelvben a főnevek három nemét a végződések alapján tudjuk csoportosítani. A hímnemű főnevek mássalhangzóra végződnek,..

A főnevek többes száma

Többes szám – množina Többes számban a hímnemű főnevek kapnak egy –i végződést. Nőneműek esetén az –a végződés –e-re vált. Semlegesneműeknél pedig az –o/-e végződés helyett –a végződést..

A birtokos névmások

Čiji? Čija? Čije? – Kié? Birtokos névmásokkal fejezhetjük ki, hogy valami/valaki kinek a tulajdona. Nagyon fontos, hogy a névmások végződéseit mindig egyeztetnünk kell a főnevek nemével. Így minden..

Melléknevek

Kakav? Kakva? Kakvo? – Milyen? A horvát nyelvben a mellékneveket egyeztetnünk kell a főnevek nemével. A Milyen? – Kakav? Kakva? Kakvo? kérdőszónak ennek megfelelően szintén három végződése van…

Melléknevek és névmások többes számban

A horvát nyelv szabályai szerint a főnevet bármilyen névmással vagy melléknévvel szeretnénk felruházni egyeztetnünk kell a főnév nemével és számával. Az egyszerűség kedvéért nevezzük ezeket most jelzőknek. Így..

Igeragozás jelen időben

A horvát igeragozás jelen időben 4 csoportba sorolható: -am, -im, -em és -jem típusú igeragozást különböztetünk meg. Tipp: Amikor új igét tanulunk, érdemes annak főnévi igenév alakját megjegyezni,..

A főnevek tárgyesete (Akuzativ)

A tárgyeset kérdőszava a Koga? (Kit?) és a Što? (Mit?). Olyankor használjuk, amikor ezekre a kérdésekre válaszoló szófordulatokat használunk, mint pl. várunk valakit/valamit. A tárgyeset végződései egyes számban..

Tárgyeset „u” és „na” elöljárószavak után

A tárgyesetet nem csak kit? mit? kérdésre válaszolva használhatjuk, hanem elöljárószavak után is, legtöbbször az „u” és „na” elöljárószavak után fordul elő. Ha az „u” elöljárószó után tárgyesetet..

A főnevek birtokos esete (Genitiv)

A birtokos eset kérdőszava a koga? čega? vagyis kinek a …? minek a …? valamije. Birtokos esettel kifejezhetünk birtokviszonyt, de még ennél is gyakrabban használjuk a legtöbb elöljárószó..

A számokról

A számoknak a horvát nyelvben nincsen neme, kivéve az egynek és a kettőnek. Az egy alakjai: jedan, jedna, jedno. A kettő alakjai: dva, dvije, dva. A számnevek után..

Az idő kifejezése

Koliko je sati? Hány óra van? azaz Koliko je sati? hangzik horvátul a kérdés, de hogyan válaszolunk rá? A számokról ismertetett szabály itt is életbe lép. Ha egész..

Visszaható igék

Visszaható igékkel azt fejezzük ki, hogy a cselekvés visszahat az alanyra, valaki valamit magán végez. Ezt a visszaható névmással fejezzük ki, ami a „se” szócska (jelentése: magam, magad,..

A főnevek helyhatározós esete (Lokativ)

Elöljárós esetnek is nevezik, de mivel jelentésével helyet jelöl, helyhatározós esetnek is nevezhetjük. Legtöbbször az „u” és „na” elöljárószavakkal használjuk, amikor valaminek a helyét határozzuk meg. A hol?..

Igeragozás múlt időben

A horvát nyelv a múlt időt összetett igealakkal fejezi ki. Egyrészt áll a létige jelen idejű hangsúlytalan alakjából (ja sam; ti si; on/ona je; mi smo; vi ste;..

Eldöntendő kérdés múlt időben

Ahogyan a jelen idejű igéknél, múlt időben is háromféleképpen tehetünk fel eldöntendő kérdést. 1. Kérdő hangsúllyal – a szórend ugyanaz, mint a kijelentő mondatban, de a hangsúly kérdő…

Tagadás múlt időben

Múlt idejű cselekvést úgy tagadunk, hogy a kijelentő mondat létigéjét tagadjuk: a sam, si je, smo, ste, su helyett nisam, nisi, nije, nismo, niste, nisu szerepel a mondatban…

A főnevek eszközhatározós esete (Instrumental)

Az horvát nyelvben eszközhatározós esettel fejezzük ki ha valakivel együtt végzünk egy cselekvést vagy ha valamilyen eszközzel végzünk valamit. Jelentése ennek megfelelően –val, -vel. Kérdőszavai: s kim(e)?(=kivel?) és..

A főnevek részeshatározós esete (Dativ)

Amikor a főnév részeshatározós esetbe kerül, jelentése -nak, -nek. Ha pl. valakinek adunk valamit vagy örülünk valaminek ezt az esetet kell használni, elöljárószó nélkül. Kérdőszavai a Kome? (=kinek?)..

Horvát főnévragozás: mikor melyik esetet használjuk?

A horvát főnévragozás szabályai szerint a főnév hét eset szerint változik. Horvátul az eseteket úgy hívjuk ‘padeži’ és latin elnevezéseket kaptak: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ, instrumental…

Az “imati” és “nemati” ige

Valakinek van valamije Ha valamit birtokolunk, akkor azt az “imati” igével fejezzük ki a horvát nyelvben. Fontos, hogy utána mindig tárgyesetben kell állnia a főnévnek. Ha azt szeretnénk..

A “morati” és “trebati” igék

Amikor valamit tenni kell … A “morati” és “trebati” igék jelentése hasonló, mégis van egy árnyalatnyi különbség. Mindkettőt olyankor használjuk ha valamit csinálnunk kell, a “morati” viszont kicsit..